POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz stronę sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.kwkr.pl/ (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Sklepem”),
 • dokonujesz zakupu w Sklepie,
 • kontaktujesz się z nami, w tym osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.
1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kącik 4, 30-549, Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529212 (dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”, „my”, „nasz”).

1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, telefonicznie pod numerem (0048) 12 395 71 61 lub  za pomocą wiadomości e-mail: sklep@kwkr.pl

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.1. Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

 • wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej między Tobą i nami za pośrednictwem Sklepu, a także w celu zawarcia tej umowy,
 • odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • analizy korzystania ze Sklepu, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług (w tym wysyłki newslettera) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),
 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.
3. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz ze Sklepu zapisujemy takie dane, jak dane podasz nam w związku z tym, że są one potrzebne do realizacji zamówienia:

 1. imię, nazwisko/nazwa firmy wraz z formą prawną,
 2. dane potrzebne do wystawienia faktury (w tym adres i NIP),
 3. adres e-mail do realizacji wysyłki zakupionych produktów.

Zbierane są również pewne dane w sposób automatyczny w związku z korzystaniem ze Sklepu i zapewnieniem jego funkcjonalności:

 1. informacje o aktywności (data zakupu, data uzupełnienia formularza przez osobę, która nie dokończy zakupu),
 2. suma zamówień
 3. średnia wartość zamówienia 
 4. Informacja, czy klient dokończył, czy nie dokończył realizacji płatności
 5. Informacja, czy wyrażone zostały na naszą rzecz zgody wymagane prawem.

Możemy również zbierać pewne dane o użytkownikach Sklepu w celu optymalizacji jego funkcjonowania i poprawy w przyszłości. Dane takie obejmować mogą adres IP, rodzaj i wersję urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, sposób korzystania ze Sklepu. W większości przypadków nie będziemy w stanie z pomocą tych danych Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła, stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi.

4. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą  podanych w Sklepie adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach związanych z realizacja umowy lub marketingowych), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,
 • archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do celu realizacji umowy zawartej z pomocą Sklepu – przez czas niezbędny do jej zrealizowania, a także rozliczenia,
 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt lub upływu czasu, gdy racjonalnie możemy zakładać, że będziemy musieli skontaktować się z Tobą,
 • do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
 • do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
 • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Kancelarię w sposób prawidłowy,
 • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Sklepu – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Kancelarii.

Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

5. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, usług z zakresu funkcjonowania strony www Sklepu, analizy danych, wysyłki e-maili oraz marketingu i remarketingu),
 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.
6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

7. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwracamy przy tym uwagę, że w niektórych sytuacjach skorzystanie z ww. praw może nie być możliwe, w tym w szczególności w przypadku danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub w związku z obowiązującą radców prawnych i adwokatów tajemnicą zawodową.

8. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie, w tym: narzędzia pochodzące od podmiotów trzecich, to jest od Google Inc. (Google Analytics, Google Ads, ), Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress), Facebook Ireland (fbpixel).

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do zapewnienia funkcjonowania Sklepu (np. koszyka), dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Sklepu,
 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów wskazanych powyżej.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Strony. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. 

Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. 

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.