Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
obowiązujący od dnia 9 lipca 2021 roku

 

1 Postanowienia ogólne

 

 • Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem  http://sklep.kwkr.pl/  jest prowadzony przez Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000529212, NIP 9452181482, REGON 123240424.
 • Dane kontaktowe Sprzedawcy:
 • adres pocztowy: ulica Kącik 4, 30-549 Kraków,
 • adres poczty elektronicznej: kancelaria@kwkr.pl
 • numer telefonu: +48 12 3957161  (dostępny w godzinach pracy Sprzedawcy, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz). 
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów na dostarczanie treści cyfrowych w zakresie Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

 

2 Definicje:

 

 • Sprzedawca – podmiot, którego dane wskazane zostały w § 1 ust. 1;
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem http://sklep.kwkr.pl/;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie;
 • Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o dostarczanie treści cyfrowych bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane Klientowi w formie cyfrowej.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Produkt – wzór dokumentu udostępniany Klientowi w Sklepie internetowym w formie treści cyfrowej w formacie .pdf.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, format Produktu, sposób zapłaty  oraz dane Klienta. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

 

 

3 Minimalne wymagania techniczne

 

 • Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

 1. a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub
 2. b) Microsoft Edge w wersji 0.864.64 lub nowszej lub
 3. c) Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub
 4. d) Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub
 5. e) Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub
 6. f) Apple Safari w wersji 5 lub nowszej;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet, w tym w szczególności stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 • W celu prawidłowego pobrania i odtwarzania Produktów, wymagane jest oprogramowanie zdolne do otworzenia i edytowania plików w formacie PDF.

 

 

4 Zobowiązania Klienta

Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku i do nieodsprzedawania dalej i nieudostępniania Produktów osobom trzecim,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

 

5 Oferta i składanie Zamówień

 

 • Sprzedawca podaje na stronie Sklepu internetowego informacje na temat dostępnych Produktów. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego http://sklep.kwkr.pl/.
 • W celu złożenia Zamówienia należy:
 •  dodać wybrane Produkty korzystając z „Koszyka” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego http://sklep.kwkr.pl/. Informacja o rodzaju i cenie Produktów umieszczonych w „Koszyku”, a także o formacie pliku, w którym zostanie udostępniony Produkt tworzą łącznie ofertę, którą uzupełniają postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • podać dane osobowe wskazane w formularzu Zamówienia oznaczone jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia, ale może być warunkiem wykonywania przez Sprzedawcę innych czynności, jak np. wystawienie faktury lub przesyłanie klientowi newslettera, jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie takiego newslettera. Obligatoryjnymi danymi są:
 • imię i nazwisko lub nazwa Klienta,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
 • numer NIP, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli Klient wyraził wolę otrzymania faktury,
 • zatwierdzić Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” powoduje przekierowanie na stronę zewnętrznego podmiotu, który zapewnia możliwość dokonania płatności bezgotówkowo,
 • dokonać płatności zgodnie z instrukcją dostępną na stronie podmiotu, o którym mowa w punkcie powyżej. Z momentem dokonania przez Klienta płatności z pomocą ww. podmiotu dochodzi do złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o przyjęciu oferty złożonej przez Sprzedawcę oraz z zawarciem wiążącej strony umowy na dostarczanie treści cyfrowych przez Sprzedawcę.
 • Produkty są udostępniane Klientowi w formie elektronicznej (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail pliku w załączeniu do tej wiadomości lub poprzez udostępnienie Klientowi linku do pobrania Produktu na urządzenie Klienta). 
 • W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktów, czy danych podanych w formularzu Zamówienia. Do momentu dokonania płatności Klient może zrezygnować ze złożenia Zamówienia.
 • Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje przez udostępnienie Klientowi Produktu we wskazany wyżej sposób oraz udostępnienie niniejszego Regulaminu w wersji elektronicznej możliwej do zapisania wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy oraz wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy Sprzedawca przesyła również potwierdzenie otrzymania od Klienta zgody na wykonanie usługi (dostarczenie Produktu) przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sklep za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy, a wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie za dostarczone treści cyfrowe w postaci Produktu. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia. 

 

 

6 Ceny Produktów

 

 • Ceny produktów prezentowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 • Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.                                            

 

7 Akcje promocyjne

Na stronach Sklepu internetowego Sklep, mogą być organizowane promocje. Warunki promocji zostaną każdorazowo osobno udostępnione na tych stronach.

 

8 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony Produkt

Aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem https://XYZ.com/pl/pl/formy-platnosci . Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.

 

9 Prawo odstąpienia od umowy

 

 • Zgodnie z art. 27 i art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy na dostarczanie treści cyfrowych.
 • Konsument może odstąpić od umowy informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@kwkr.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Zgodnie z art. 38 i art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Konsument przyjmuje do wiadomości w związku z tym, że jeżeli chce rozpocząć korzystanie z Produktu i otrzymać jego kopię przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, musi składając Zamówienie złożyć oświadczenie o zgodzie na wykonanie umowy przed upływem do terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

10 Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom treści cyfrowych zgodnych z opisem wskazanym na stronie internetowej Sklepu, w szczególności o funkcjonalnościach i interoperacyjnościach wskazanych w tym opisie. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z ich opisem na stronie internetowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

  1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres pocztowy: ulica Kącik 4, 30-549 Kraków, z dopiskiem „Reklamacja”, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kwkr.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 12 3957161   opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

 

 • Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
 • Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 • Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 • W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 • Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklep:
 •  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
 •  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

 

 1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 

  Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr

  Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami:  sklep@kwkr.pl

 

 

 • Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

 

12 Newsletter

 

 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 • W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 • Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Dodatkowo każdy Klient może zwrócić się do Sprzedawcy w sprawie rezygnacji z Newslettera wysyłając wiadomość za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

12 Dane osobowe i polityka prywatności

 

 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000529212, NIP 9452181482, REGON 123240424.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem
  http://sklep.kwkr.pl//polityka-prywatnosci.

 

 

13 Postanowienia końcowe

 

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 • Sklep honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem http://sklep.kwkr.pl//regulamin-sklepu, w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje w sposób wskazany w § 5 ust. 6 Regulaminu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego http://sklep.kwkr.pl/nowej, zmienionej treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia nowej wersji lub w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który złożył Zamówienie po dokonaniu zmiany.
 • Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2021i obowiązuje w odniesieniu do umów zawartych od tego dnia.

 

 

Załącznik nr 1 – POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY